Основна цел на сдружението е: Създаване на подходяща среда, необходима за пълноценното развитие на всяко дете с увреждане, предоставяща подходящи условия за индивидуалното му развитие, съобразно индивидуалните му потребности, заедно с подпомагане на семействата на всяко дете за преодоляване на социалната изолация, чрез успешната му адаптация и включване в социално-обществения живот, както и подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на всяко дете, което ще доведе до повишаване качеството на живот на детето и на неговото семейство.

Предметът на дейност на сдружението обхваща дейности, свързани пряко или косвено с организиране и/или прилагане на добри практики във всички сфери на социалния и обществен живот по отношение на политиките към децата с увреждания, изцяло в съответствие с целите на сдружението и съобразно предвидените в този Устав средства за постигането им, включително чрез всякакви позволени от закона средства.

Сдружението ще използва следните средства и ще осъществява следните дейности, така както са определени по-долу:
1.Създаване на достъпна среда, в която да общуват и да се опознават деца с увреждания и здрави деца;
2.Предоставяне на социални и здравни услуги, съобразно действащото законодателство;
3.Разработване и предлагане на комплекс от социални, образователни и рехабилитационни услуги за децата и младежите, съобразени със специфичните им потребности;
4.Развиване на индивидуалните физически, умствени и творчески умения и развиване на личностния потенциал;
5.Работа с родителите и създаване на възможности за подкрепа и взаимопомощ между семействата, в които се отглеждат деца и младежи със специфични потребности;
6.Обучение на специалисти, съобразно целите на сдружението;
7.Разработване и управление на проекти с цел привличането на средства от Европейски фондове, международни програми, публични и частни донори и средства от държавния бюджет;
8.Организиране на конференции и дискусионни форуми по актуални въпроси, свързани с предмета на дейност;
9.Установяване на контакти с български и международни сдружения със сходен предмет на дейност;
10.Сътрудничество с неправителствени организации и други Сдружения;
11.Сътрудничество с държавни и общински органи, институции и организации в рамките на Конституцията, действащото законодателство и настоящия Устав;
12.Сътрудничество с частни сдружения и организации;
13.Провеждане на регулярни информационни кампании, по обсъждане и изпълнение целите на Сдружението;
14.Инвестиране в инфраструктурни проекти, насочени към изграждане на достъпна среда, подходяща за деца и хора с увреждания;
15.Организиране на трудова и арт терапия;
16.Всички други дейности, не забранени от закон и отговарящи на предмета, в изпълнение целта на сдружението.