Сдружение „ЗА ДЕЦАТА-2017“ е  регистрирано в Софийски окръжен съд под ф.д. № 55/2017 и е вписано в Търговския регистър като юридическо лице с нестопанска цел  за осъществяване на общественополезна дейност през януари 2018 г.