На 18.05.2018 г. се сключи договор между община „Божурище“ и Сдружение „ЗА ДЕЦАТА-2017“, за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от десет години за урегулиран поземлен имот с площ от 9 805 кв. м. и сграда със застроена площ от 1 880 кв. м. със седалище и адрес на управление: гр. Божурище, ж.к. Жилища, бул. Европа № 8, за изграждане на:

 1. „Център за социална рехабилитация и социална интеграция за деца и младежи с увреждания/ Дневен център за деца и младежи с увреждания“
 2. Медицински център с басейн за водна рехабилитация
 3. Спортно игрище /съществуващо баскетболно игрище/ с приблизителна площ от 760 кв. м.
 4. Зона за спортни площадки с приблизителна площ от 400 кв. м.
 5. Адаптирана детска площадка с приблизителна площ от 290 кв. м.
 6. Кът за игри /празнуване на рожданни дни и др./ с приблизителна площ от 150 кв. м.
 7. Зона за опитно поле с обучителна цел, с приблизителна площ от 400 кв. м.
 8. Три броя беседки /за почивка/, всяка от които с приблизителна площ от 9 кв. м.
 9. Открит паркинг с приблизителна площ от 439 кв. м. и КПП с приблиз. Площ от 2,5 кв. м.
 10. Транспортно обръщало с приблиз. площ от 160 кв. м.

Комплексът за рехабилитация, интеграция и професионална работа с деца и младежи с проблеми в развитието има три фази за реализация:

 • Първата фаза е намиране на средства за ремонтиране на сградата в срок от две години.
 • Втората фаза е осъществяване на ремонта на сградата и изграждане на описаните обекти в срок от две години.
 • Третата фаза е въвеждането на сградата и обектите в имота в експлоатация и осигуравяне на медицинските и социални услуги в комплекса за срок от десет години.

Център за социална рехабилитация и социална интеграция/ Дневен център за деца с увреждания – ще бъдат разкрити като Делегирана от държавата дейност. Капацитетът им ще бъде 40 потребители. Потребителите на социалните услуги ще са на възраст от 7 до 18 години и ще са с различни социални потребности.

Ще се осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на децата и младежите със специални нужди, ще насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното развитие на всяко дете и младеж.

Дейности с потребителите на социалните услуги–психологическа диагностика; психологически консултации; изготвяне на психологически характеристики; изготвяне на експертни становища от специалист; изготвяне на комплексна оценка на потребителя; изготвяне на индивидуални планове за грижа с конкретни цели; изготвяне на социални доклади; извършване на логопедична диагностика; съставяне на терапевтична програма и извършване на логопедична терапия; стимулиране на речта; извършване на слухово-речева рехабилитация; осъществяване на зрително подпомагане; запознаване на децата с нарушено зрение с елементарни техники за опознаване на света, ориентиране и придвижване; работа за подобряване на когнитивните процеси; работа за подобряване на уменията за учене; занимания за формиране и подобряване на социалните умения; социализиращи и интегративни дейности; участие в празници; запознаване с основни умения за работа с компютър; арттерапевтични занимания и сюжетно-ролеви игри; музикотерапия; различни художествени кръжоци; трудово обучение.

Дейности с родители, роднини, учители и други лица, свързани с потребителя: социално застъпничество; насочване към други специалисти за доуточняване състоянието на потребителя; консултации с родители – постоянно предоставяне на обратна връзка, периодични родителски срещи; екипни срещи, консултации с учители; запознаване на учители и родители с други възможни услуги и практики в интерес на детето, предоставяне на полезна информация.

Медицинският център към сдружението за „ЗА ДЕЦАТА-2017“, ще бъде лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), в който ще се осъществява диагностика, терапия и рехабилитация на деца с церебрална парализа, деца с невромускулни заболявания и с проблеми в развитието на възраст от 7 до 18 години от община Божурище, всички райони на гр. София, както и от страната, като децата от община Божурище ще се ползват с предимство.

Изцяло собственост на Сдружението, МЦ ще е регистриран по закона за лечебните заведения и Търговския закон и ще притежава всички необходими разрешителни за работа като такъв. Ще предлага комплексна рехабилитация на деца с отклонения в психо-моторното и поведенческото развитие на амбулаторен принцип. Центърът ще разполага с терапевтични кабинети, манипулационна, информационна и конферентна зала, специализирани санитарни помещения. Капацитетът на центъра ще е 20 деца дневно. Услугата ще е почасова. Специалистите, които ще работят в него ще са лекари с различни специалности, съответстващи на дейността на центъра. Ще бъдат канени и специалисти от водещи лечебни завединия, както от страната, така и от чужбина. Ще бъде изграден и басейн за нуждите на децата /за водна рехабилитация/.

След провеждане на нужните прегледи, консултации и изследвания, ще се изготвя комплексна оценка на състоянието на детето в момента, ще се определят целите на работа и непосредствените задачи за всеки етап, ще назначават нужните за това процедури. Ще бъдат проведени периодични екипни срещи, на които ще се обсъждат терапевтичните стратегии. В този процес родителите ще са насърчавани да вземат активно участие в терапията на децата си, като ще се провеждат нужните за това консултации и обучения.